Príčiny črevných zápalov

Príčiny Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy nie sú úplne známe (pojem idiopatický = bez známej príčiny). Rolu zohrávajú zrejme tri typy rôznych vplyvov:

  • dedičné faktory,
  • faktory imunitného systému (autoimunitná teória, dysregulácia imunitného systému ako odpoveď na zápalový proces vyvolaný produktmi bakteriálneho metabolizmu),
  • vonkajšie faktory (niektoré potraviny, potravinové aditíva, hormonálna antikoncepcia a. i.).

Rizikové faktory

Neovplyvniteľné faktory

Genetické mutácie

Príbuzní pacientov s idiopatickými črevnými zápalmi majú zvýšené riziko výskytu či už rovnakej, alebo tej druhej choroby. Medzi významné gény, ktorých mutácie sú spájané so zvýšenou pravdepodobnosťou rozvoja Crohnovej choroby, patrí NOD2/CARD15, ktorý sa nachádza na chromozóme 16q12.

Ide o kľúčový regulátor imunitných a zápalových odpovedí. Mutácie v tomto géne vedú k strate kontroly organizmu nad bakteriálnou infekciou. Podľa dostupných informácií sa vyskytujú približne u 30–50 % pacientov s Crohnovou chorobou, súčasne ich však možno detegovať u 7–20 % zdravej populácie. Riziko ochorenia na Crohnovu chorobu je u nosičov jednej tejto mutácie 2–4× vyššie, v prípade nosičov dvoch mutácií až 17× vyššie. Mutácie možno laboratórne vyšetriť.

Postupne sú objavované aj ďalšie mutácie, ktoré s dedičnými vlohami pre rozvoj idiopatických črevných zápalov súvisia.

Obe ochorenia sa vyskytujú častejšie v určitých rodinách. Zvýšená genetická záťaž korešponduje s vyššou pravdepodobnosťou toho, že sa niektorá z foriem idiopatických črevných zápalov prejaví.

Infekčné vplyvy

Hypotéza, že sa na patogenéze (mechanizme vzniku) idiopatických črevných zápalov podieľajú baktérie, je podporená množstvom klinických a experimentálnych pozorovaní. Odborníci študovali mnoho črevných patogénov (pôvodcov choroby), stále však nie je jasné, či môže byť ochorenie spôsobené prítomnosťou špecifických baktérií, alebo či ide o globálne narušenie črevnej flóry v dôsledku ich pôsobenia. Infekcia tráviaceho traktu môže určitým spôsobom pozmeniť reakcie imunitného systému a následne môže dôjsť k napadnutiu vlastných buniek (autoimunitný zápal). Nemožno vylúčiť, že infekčné ochorenie tráviaceho traktu aj infekčné ochorenie iného orgánu môžu byť spúšťacím momentom, ktorý vedie k aktivácii idiopatických črevných zápalov.

Ovplyvniteľné faktory – faktory životného štýlu

Fajčenie

Súvislosť medzi fajčením a idiopatickými črevnými zápalmi je mimo akejkoľvek pochybnosti. Štúdie naznačujú paradoxnú súvislosť medzi fajčením a ulceróznou kolitídou. Možno totiž konštatovať, že nefajčiari majú väčšie riziko vzniku tohto typu ochorenia. Naopak, fajčenie cigariet zvyšuje náchylnosť na ochorenie na Crohnovu chorobu a je tiež spojené s agresívnejším priebehom choroby a horšou reakciou na liečbu. U fajčiarov sú pozorované častejšie komplikácie choroby, a preto je odvykanie od fajčenia u pacientov s Crohnovou chorobou nevyhnutnou súčasťou liečby. Fajčiari, ktorí podstúpili chirurgický výkon z dôvodu liečby Crohnovej choroby, majú v porovnaní s nefajčiarmi až 2,5× vyššie riziko nutnosti vykonania opätovného chirurgického výkonu (tzv. chirurgickej rekurencie).

Hormonálna antikoncepcia

Odborné štúdie potvrdzujú možnú súvislosť medzi Crohnovou chorobou a užívaním hormonálnej antikoncepcie.

Psychické faktory

V prípade idiopatických črevných zápalov nemožno zabudnúť ani na psychosomatické faktory.

Vplyv prostredia

Vyšší výskyt idiopatických črevných zápalov je v priemyselne vyspelých krajinách.

Stravovacie návyky

Skutočnosť, že tieto ochorenia boli až do 50. rokov 20. storočia vzácne a že ich odvtedy v západných krajinách významne pribudlo, viedla k názoru, že zmeny vo výžive obyvateľov, ktoré nastali po konci druhej svetovej vojny, predstavujú jednu z hlavných príčin idiopatických črevných zápalov. Po konci druhej svetovej vojny sa začala zvyšovať konzumácia cukrov a výrobkov z bielej múky. Naopak, konzumácia balastných látok sa znižovala a súčasne sa zistilo, že pacienti s Crohnovou chorobou konzumujú významne viac cukru ako priemerná populácia. Existujú hypotézy, že uvedené potraviny vznik idiopatických črevných zápalov uľahčujú. Uvažuje sa o tom, že možným mechanizmom účinku cukrov by mohlo byť zvýšenie priepustnosti črevnej sliznice, okrem iného ako následok zmien v uložení prirodzene sa vyskytujúcich prospešných črevných baktérií.

Špekulatívne sú úvahy o význame chemicky upravených jedlých tukov. Výsledky pokusov totiž nasvedčujú, že pozmeňujú črevnú sliznicu.

V prípade ulceróznej kolitídy sa uvažuje tiež o význame alergénov z potravy, predovšetkým mliečnej bielkoviny.