Zásady spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov:

MeDitorial, s.r.o.
Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2
IČO 271 99 151
(ďalej tiež len „Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje používateľov svojich služieb na základe udeleného súhlasu, v súlade s oprávneným záujmom či na základe vzájomného zmluvného vzťahu. Prevádzkovateľ tiež v niektorých prípadoch spracováva zvláštne kategórie údajov o zdravotnom stave svojich používateľov, ktoré mu používatelia s cieľom využitia služieb Prevádzkovateľom oznámia, a to vždy iba na základe zvláštneho súhlasu o spracovaní osobných údajov vr. zvláštnej kategórie údajov.

Prehľad služieb Prevádzkovateľa, v rámci ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov používateľov (vr. zvláštnej kategórie údajov).

V prípade, že spracovanie osobných údajov vyžaduje a predpokladá predchádzajúce udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (prípadne spracovaním zvláštnej kategórie údajov), ich texty nájdete vždy na jednotlivých stránkach Prevádzkovateľa.

Spracovanie osobných údajov Prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov, najmä podľa zákona č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov (ďalej len „zákon o spracovaní osobných údajov“) a nariadenia č. 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ údaje uchováva maximálne na obdobie 10 rokov od posledného využitia služby používateľom alebo do odvolania udeleného súhlasu.

Prevádzkovateľ výslovne oznamuje, že spracováva zvláštne kategórie údajov dotknutých osôb, konkrétne o zdravotnom stave, a to s cieľom vypracovania odpovede odborníka v rámci internetovej poradne v rámci svojich služieb, vždy však po udelení výslovného súhlasu dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje svojich používateľov ako dotknuté osoby na ich práva súvisiace so spracovaním podľa vyššie zmienených právnych predpisov, a to tak vo vzťahu k osobným údajom, ako aj k zvláštnej kategórii osobných údajov, najmä:

  • s právom na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo ich výmaz, poprípade s obmedzením spracovania;
  • s právom vzniesť námietku proti spracovaniu;
  • s právom na prenositeľnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
  • s právom kedykoľvek súhlas so spracovaním odvolať;
  • s právom podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ ďalej oznamuje, že osobné údaje sú spracované iba v rozsahu, v ktorom boli používateľovi poskytnuté a iba na vyššie uvedené účely.

Prevádzkovateľ vykonáva s osobnými údajmi najmä nasledujúce úkony: ukladá ich do databázy používateľov, upravuje ich v prípade, že si používatelia dožiadajú doplnenie alebo úpravy, vyhľadáva ich v rámci svojej databázy, triedi ich podľa jednotlivých kritérií pre otázky poradne a likviduje ich po uplynutí vyššie uvedenej lehoty pre spracovanie alebo po odvolaní môjho súhlasu. Prevádzkovateľ odovzdáva údaje iba spracovateľom z radov odborníkov spracovávajúcich výslovne položené otázky používateľov, a to vždy len na základe vopred udeleného súhlasu dotknutej osoby.

Používateľ je v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania svojich osobných údajov alebo v prípade uplatnenia vyššie uvedených práv oprávnený obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov Spoločnosti, web: www.stankovapartneri.cz a e-mail: stankova@stankovapartneri.cz, alebo môže tiež využiť kontaktné údaje Prevádzkovateľa uvedené na stránkach jednotlivých služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.